CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Năm học 2016 - 2017, thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", toàn Trường tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 2011 - 2020 với các hoạt động trọng tâm: Tiếp tục thực hiện chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, viên chức trong toàn trường thực sự thấm nhuần, tích cực chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Hoàn thiện, phê duyệt và triển khai đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường. Triển khai thực hiện Quy chế về công tác cán bộ, tạo bước chuyển biến căn bản về sắp xếp, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của trường đại học trọng điểm. Xây dựng Trường Đại học Vinh là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Cải tiến công tác tư vấn tuyển sinh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo 2 giai đoạn đối với khóa 57; chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đào tạo theo chương trình tiếp cận CDIO từ khóa 58. Đẩy mạnh công tác biên soạn, xuất bản tài liệu, giáo trình, các hoạt động thực hành, thí nghiệm, rèn nghề, thực tập, kiến tập. Tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và cung ứng các dịch vụ giáo dục, khoa học công nghệ cho cộng đồng và xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế; Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc miền Trung và cả nước. Triển khai xây dựng Trung kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh. Đẩy nhanh tiến độ đăng ký là thành viên Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á cho Nhà trường. Triển khai các hoạt động để Nhà trường tham gia vào hệ thống xếp hạng trường đại học trong khu vực ASEAN và thế giới...

Để thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị mỗi thầy cô giáo, cán bộ, viên chức cần quán triệt sâu sắc và thực hiện chủ động, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI với tinh thần "Nuôi dưỡng say mê - Khuyến khích sáng tạo - Tôn trọng khác biệt - Thúc đẩy hợp tác"; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bài viết liên quan